Zleć wykonanie profesjonalnej opinii grafologicznej

Pojęcie grafologa i biegłego sądowego

Definicja pojęcia „grafolog” jest bardzo szeroka. Wiele grup społecznych rozumie to pojęcie w różny sposób. Dla jednych jest to biegły sądowy, a dla innych osoba zajmującą się wyłącznie grafologią w rozumieniu badań psychologicznych pisma. Faktycznie to pojęcie jest nieostre i trudno przypisać grafologowi konkretne wymagania jakimi powinien się cechować. Najlepiej przyjąć, iż osoba nazywająca się grafologiem to znawca wiedzy o piśmie (grafologicznej). Zakres wiedzy o grafologii może być różny i obejmować wyłącznie badania porównawcze pisma ręcznego lub wyłącznie grafologiczne określanie cech człowieka na podstawie jego pisma ręcznego. Niektórzy posiadają wiedzę z obu odrębnych gałęzi badań grafologicznych. Błędne jest natomiast ścisłe wiązanie grafologa z biegłym sądowym. Nie każdy znawca wiedzy jest również biegłym z listy sądu i ten podział należy wyraźnie zaznaczyć. Nasze ekspertyzy grafologiczne są akredytowane wyłącznie przez osoby będące biegłymi sądowymi.

Grafologiczna przygoda rozpoczęła się w 2004 roku, kiedy to głównie zacząłem pobierać wzory pisma ręcznego i podpisów. Nadzór nad piszącym materiał do badań porównawczych daje możliwość śledzenia czynników wpływających na pismo odręczne. Można zauważyć czy osoba się stresuje, czy też jest zrekalsowana, a nawet czy celowo usiłuje zmienić cechy własnego pisma. Ponadto analizowałem również kryminalistyczne opinie innych biegłych sądowych. Było ich naprawdę wiele. Dużym atutem był fakt, iż pochodziły one od różnych biegłych oraz laboratoriów grafologicznych. Prezentowały różny poziom oraz dotyczyły bardzo dużego spektrum badań dokumentów. Zdarzały się również błędne opinie, co do których wydawano kolejne, również w zespołach biegłych wydające opinie kolegialne. Znajomość różnych technik budowania sprawozdań z badań wpłynęła na wypracowanie własnego – w moim odczuciu łączącego zalety opinii poprzedników. Następnym etapem było zdobywanie wiedzy teoretycznej na jednym z lepszych Uniwersyteckim wydziale kryminalistyki we Wrocławiu. Zajęcia wszechstronne, skupiające się głównie wokół wiedzy teoretycznej, zasadach funkcjonowania postaci biegłego oraz wskazujące dobre i złe praktyki w opiniach pismoznawczych. Program obejmował głównie badania porównawcze pisma ręcznego oraz ekspertyzę autentyczności dokumentów. W programie Akademii Polinijnej w Częstochowie zawarto praktyczne zajęcia z zakresu identyfikacji pisma ludzkiego - co w mojej ocenie jest bardzo przydatne. Praktykę w opiniowaniu rozpoczęto u samodzielnego eksperta pismonznawcy. Pod jego okiem wykonano szereg opinii kryminalistycznych – głównie z zakresu identyfikacji wykonawcy pisma ręcznego. W trakcie nauki uzyskałem i sprecyzowałem umiejętności badań dokumentów, w tym analizy mikroskopowej dokumentów, obsługi programów do obróbki graficznej obrazów oraz programów wykonujących obliczenia skomplikowanych pomiarów grafizmu z jednoczesnym porównaniem próbek. Opisanej drodze towarzyszyło samodzielne poszerzanie wiedzy, którą z dużą skrupulatnością wchłaniano z literatury specjalistycznej. Czytano główne pozycje związane z badaniami dokumentów, jak również te mniej znane i gorzej oceniane. Starałem się wybrać to co istotne, właściwe i skuteczne w praktyce eksperta. Wśród nich były pozycje wydawane przez laboratoria kryminalistyczne oraz zespoły lub pojedynczych znawców grafologii. Po zebraniu oraz usystematyzowaniu wiedzy i praktyki uzyskano możliwość samodzielnego opiniowania wpisując się na listę stałych biegłych sądowych. Od tego momentu wykonałem obitą pulę opinii, których spis aktualnie mieści się już na 40 stronach A4. Opinie opracowywano zgodnie z postanowieniami uprawnionych podmiotów, głównie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Dużą grupę konsultacji, ocen błędnych opinii grafologicznych i ekspertyz prywatnych wykonano na zlecenie adwokatów, radców prawnych oraz zainteresowanych stron. Wśród wykonanych ekspertyz przedmiotem badań były głównie podrobione umowy, sfałszowane testamenty oraz anonimowe listy. Grupa badawcza w zakresie testamentów jest jedną z trudniejszych. Badania w tym zakresie muszą być wykonano bardzo szczegółowo i oparte na dużym doświadczeniu w tym zakresie. Tego typu pismo często wykazuje duże zmiany patologiczne, natomiast ubogie pismo porównawcze często nie wykazuje zmian patologicznych. Trzeba ocenić czy zmiany mają charakter naturalny czy są efektem podrobienia testamentu. Powracając do głównego wątku ważnym jest również fakt pracy na rozmaitym materiale badawczym. Można tu wskazać parafy, które są również trudnym przedmiotem ekspertyzy. Częstą jest sytuacja, w której możemy wykonać jedynie badania wskazujące na autentyczność lub nieautentyczność parafy. Inną grupą są nieczytelne zapisy ręczne, której w głównej mierze zostały zamaskowane celowo. Zdarzają się przypadki skutecznego ukrycia faktycznych cech charakterystycznych pisma ludzkiego, a wtedy badania mające na celu określenie wykonawcy pisma ręcznego są ograniczone lub nawet niemożliwe. Zdarzają się przypadki, gdzie można jedynie wykonać badania wykluczające. Moja droga Obecnie jestem na etapie pracy nad ćwiczeniami do praktycznej nauki badań pisma ręcznego. W części poniżej zaprezentowano wstępny fragment opracowania. Motorem do pracy nad tym zagadnieniem jest luka w literaturze grafologicznej, która w głównej części skupia się nad teorią - pomijając praktykę i faktyczne zasady badań pismoznawczych. Opracowywane ćwiczenia grafologiczne będą miały za zadanie praktyczną naukę badań pisma ręcznego oraz doskonalenie tych umiejętności. Czytający będzie miał możliwość wykonania samodzielnych ekspertyz pismoznawczych a następnie weryfikacji poprawności opracowanej opinii.

Nauka kryminalistycznych badań pisma ręcznego jest dość specyficznym procesem, gdyż najistotniejszą jest wiedza praktyczna. W rzeczywistości na większości etapach nauki dostarczana jest nam przede wszystkim wiedza teoretyczna. Większość studiów podyplomowych z zakresu ekspertyzy dokumentów skupia się na szczegółowym omówieniu zasad bezpośrednio lub pośrednio związanych z ekspertyzą dokumentów. Chcąc samodzielnie pogłębiać wiedzę również napotykamy na trudności, gdyż większość książek skupia się na wiedzy teoretycznej. Z własnych doświadczeń możemy wskazać, iż brakuje pozycji, które prezentowały badania porównawcze pisma ręcznego. Ten niewątpliwy brak jest motorem do przedstawienia badań porównawczych pisma ręcznego z praktycznego punktu widzenia. Zastanawiając się w jaki sposób przygotować praktyczną wiedzę o ekspertyzie dokumentów należałoby zastanowić się co jest jej najważniejszymi elementami. Z doświadczenia należy wskazać na cechy pisma, które stanowią podstawę wniosków końcowych oraz ich uzupełnienie w postaci tablic poglądowych. Dlaczego właśnie te elementy?

Nawet najlepiej opisana opinia kryminalistyczna z zakresu badań porównawczych pisma będzie nic nie warta jeżeli nie zostanie udowodniona lub gdy badania są błędnie wykonane. W celu udowodnienia poprawności wniosków końcowych z opinii należy opracować i opisać cechy pisma, które wizualizujemy w formie tablic poglądowych. Tablice poglądowe to jeden z fundamentalnych elementów opinii kryminalistycznej z zakresu badań porównawczych pisma ręcznego. Przyczyną tej sytuacji jest fakt, iż badania porównawcze pisma ręcznego determinuje samodzielna ocena zjawisk przez eksperta wykonującego opinię. W celu umożliwienia weryfikacji poprawności badań eksperta przez osoby nie posiadające wiadomości specjalnych wizualizuje on je poprzez różnego rodzaju tablice poglądowe. Są one na tyle istotnym elementem, że nawet przypadek, w którym skąpy opis cech stanowiących podstawę wniosków końcowych, który zostanie uzupełniony o reprezentatywne tablice poglądowe będzie uznany za opinię mieszczącą się w standardach. Patrząc okiem eksperta należy wskazać, iż niejednokrotnie rzetelnie wykonane tablice potwierdzają biegłemu właściwy kierunek badań. W przypadku występujących wątpliwości fachowe wyselekcjonowanie i skonfrontowanie na tablicach fragmentów ręcznego pisma pozwala na głębszą ocenę prezentowanych przez materiał badawczy cech pisma. Natomiast z biegiem czasu stanowią one również istotne przypomnienie przebiegu wykonanych wcześniej opinii, np. w przypadku potrzeby opracowania opinii uzupełniających lub opinii ustnej na rozprawie sądowej. Z uwagi na tak wysokie znacznie opisu cech pisma oraz opracowanie tablic poglądowych w ekspertyzach pismoznawczych w praktycznej nauce skupiono się na tych dwóch elementach opinii.

Opis metody praktycznej nauki badań porównawczych pisma ręcznego

W niniejszym opracowaniu pominięto wszelkie informacje z zakresu wiedzy teoretycznej, gdyż można ją odnaleźć w sporej ilości pozycji książkowych. Skupiono się na praktycznej nauce badań porównawczych pisma. Naukę oparto o zestaw kolejnych ćwiczeń wraz z przykładami rozwiązań. Na załączonej do opracowania płycie CD zapisano materiały badawcze odpowiadające kolejnym numerom ćwiczeń. Materiały badawcze zostały również zaprezentowane w kolejnych ćwiczeniach. Materiały badawcze składają się z materiału dowodowego (co do którego należy ustalić wykonawcę) oraz materiału porównawczego (pochodzącego od osoby, którą podejrzewamy o nakreślenie materiału dowodowego). Zadaniem ćwiczącego jest przeprowadzenie badań porównawczych materiału dowodowego i porównawczego mających na celu określenie czy zostały lub nie zostały nakreślone przez jedną osobę. Na podstawie wykonanych badań należy opracować: wnioski końcowe (tzn. wskazać, czy materiał dowodowy i porównawczy nakreśliła jedna osoba czy też nie), opis cech pisma stanowiących podstawę wniosków końcowych oraz tablice poglądowe potwierdzające poprawność wyciągniętych wniosków końcowych. W celu weryfikacji poprawności wykonania badań do każdego ćwiczenia zamieszczono rozwiązanie w postaci: tablic poglądowych, opisu cech pisma oraz wniosków końcowych. W zakresie cech pisma należy wskazać, iż zazwyczaj zasób cech pisma jest bardzo szeroki i należy skupić się na najbardziej istotnych (tzn. naturalnych, nawykowych i mało powtarzalnych wśród pisma ręcznego innych osób o przeciętych możliwościach pisarskich). Istotnym jest aby cechy pisma mieściły się w jak największej ilości zespołów pisma, tj. zespołu cech syntetycznych, zespołu cech topograficznych, zespołu cech motorycznych, zespołu cech mierzalnych i zespołu cech konstrukcyjnych. Najbardziej pożądaną sytuacją jest taka, w której możemy opisać cechy z wszystkich zespołów cech pisma. Opracowując ćwiczenia starano się dobrać bardzo różnorodne materiały badawcze o różnym stopniu trudności. Z pewnością praktyczne ćwiczenia na oryginałach materiałów przyniosłyby lepszy efekt w nauce, jednakże możliwości książki na to nie pozwalają. Tak więc serdecznie zapraszamy do rozpoczęcia ćwiczeń praktycznych i otwarcia załączonej płyty CD z materiałami badawczymi.

© Zaprzysiężony stały biegły sądowy
Praktyczna wiedza
Rzetelna praca
tel. 534750007

Wykonanie strony: dobre.media

Zakaz kopiowania treści ze strony - chroniona prawami autorskimi